تبلیغات


پاسخنامه تشریحی آزمون چرو نهم فصل اول                               بازگشت به صفحه اصلیبیت : نیابد بدو نیز اندیشه راه                  که او برتر از نام و از جایگاه

با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟


ستودن نداند کس او را چو هست          میان بندگی را ببایدت بست


نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی               نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی


به بینندگان آفریننده را             نبینی مرنجان دو بیننده را


ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم           وز هرچه شنیده ایم و گفته اند و خوانده ایم


 جواب صحیح گزینۀ 3 است چون این گزینه در مورد دیدن یا ندیدن خدا با چشم است ولی بقیۀ گزینه ها موقعیت و جایگاه خداوند را بیان می کند.


 


کدام گزینه با سایر گزینه ها ارتباط معنایی کم تری دارد؟


          حـافـظ از چشمه حکمت به کف آور جامی              بـو کـه از لـوح دلـت نـقـش جـهـالـت بـرود


هر گل وبرگی که هست یاد خدا می کند                       بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار


          کـوه و دریـا و درخـتـان هـمه در تسبیح‌اند                نـه هـمـه مـسـتـمـعـی فـهم کنند این اسرار


خبرت هست که مرغان سحر می گویند                     آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار


گزینه 1 پاسخ صحیح است  این بیت در مورد یادگیری حکمت و علم بحث می کند ولی بقیه گزینه ها در مورد غیر انسان  که تسبیح خداوند می کند


در کدام گزینه معنی نادرست واژه وجود دارد؟


غفلت : نادانی / حیران : سرگشته


حقه : جعبه جواهرات / مستمع :شنونده


مسخّر : در اختیار / اِنعام : نعمت ها


اَنعام : چارپایان / کرم : بخشش


گزینه 1 پاسخ صحیح است  غفلت به معنی بی خبری است


 


در کدام گزینه اضافه تشبیهی وجود دارد؟


عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب / خوشۀ زرین ترکیب وصفی


فهم عاجز شود از حقّه یاقوت انار / حقۀ انار اضافۀ تشبیهی است


 


تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ سر غفلت مضاف و مضاف الیه ( اضافه اقترانی ) / بیت آرایۀ تشبیه دارد اما اضافه تشبیهی ندارد


که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟ / میوه الوان ترکیب وصفی ( الوان : رنگی )


گزینه 2 پاسخ صحیح است   / حقۀ انار اضافۀ تشبیهی است


در کدام گزینه معنی نادرست واژه وجود دارد؟

صنع : آفریده /میغ : ابر

قوس قزح : رنگین کمان / مختصر : کوچک


صنع : آفرینش / فراخ : باز


دیبا : زیبا / سریر : تخت


گزینه 4 پاسخ صحیح است / دیبا پارچۀ ابریشمی رنگی است 


با توجّه به بیت :  به نام خداوند جان و خرد         کزین برتر اندیشه برنگذرد


کدام گزینه درست است؟


«جان»  وابسته پسین است


«خرد»  هسته گروه اسمی است /  خرد وابسته پسین و معطوف است


«این»  وابسته پیشین است / این در اینجا ضمیر اشاره است و هسته گروه اسمی است


«برتر» وابسته پسین است / برتر در اینجا قید است ( بالاتر ) و خودش هسته گروه قیدی است


گزینه 1 پاسخ صحیح است / جان مضاف الیه و وابسته پسین است


با توجّه به بیت:   خداوند کیوان و گردان سپهر            فروزنده ی ماه و ناهید ومهر


کدام گزینه نادرست است؟


«کیوان» وابسته پسین از نوع مضافٌ الیه است


«گردان» وابسته پیشین از نوع صفت است


«فروزنده» وابسته پسین از نوع صفت است


«ماه» وابسته پسین از نوع مضافٌ الیه است


گزینه 2 پاسخ صحیح است   /  گردان وابستۀ پسین است زیرا در اصل سپهر گردان بوده است


با توجّه به بیت:    تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار


کدام آرایه ی ادبی دیده نمی شود؟


تشبیه  ( چو بنفشه )             تضاد   ( خواب و بیدار )        تشخیص  (غفلت بنفشه / بیداری نرگس )          تضمین


گزینه 4 پاسخ صحیح است  / در آرایه تضمین وجود ندارد 


با توجّه به بیت:  عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب               فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار


کدام آرایه ی ادبی دیده نمی شود؟


تشبیه  ( حقه یاقوت )            تلمیح          تشخیص ( عقل حیران شود / فهم عاجز شود )           مراعات نظیر ( عقل و فهم / زر و یاقوت و حقه / عنب و انار )


گزینه 2 پاسخ صحیح است  / تلمیح ندارد


با توجّه به بیت :  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود      هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار


 کدام گزینه نادرست است؟


در بیت تضاد دیده می شود


نقش بر دیواربودن کنایه است


در بیت تشبیه دیده می شود


در بیت آرایه ی تکرار دیده می شود


بیت تضاد ندارد ، در و دیوار را نمی توان تضاد گرفت / تشبیه کسی که فکر نکند به نقش بر دیوار /نقش بر دیوار کنایه از بی احساسی و بی تحرکی است / تکرار در کلمه های نقش و دیوار /


 


 با توجّه به بیت :  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود         هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار


 کدام گزینه درست است؟


«نقش عجب »ترکیب اضافی است ( عجب معادل عجیب است و صفت است )


«ت» در فکرت ضمیر است ( ت مربوط به خود کلمه است )


«نقش» در مصراع اوّل و دوم نهاد است  ( نقش در مصراع دوم مسند است )


«این همه نقش» یک نوع ترکیب وصفی است؟  ( این همه صفت اشاره است پس این همه نقش یک نوع ترکیب وصفی است )


با توجّه به ترکیب :   «این همه نقش عجب»   کدام گزینه نادرست است؟


«این» وابسته ی پیشین است                


«همه» وابسته ی پسین است ( این همه بر روی هم وابستۀ پیشین است )


«عجب» وابسته ی پسین است


«نقش» هسته گروه اسمی است


در بیت: ستودن نداند کس او را چو هست          میان بندگی را ببایدت بست

« چو » به چه معنی است؟

مانند           وقتی که                 زیرا            آن چنان که = چو

 

با توجّه به بیت : آفرینش همه تنبیه خداوند دل است             دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

کدام کلمه نادرست معنی شده است؟

تنبیه : آگاهی              خداوند : صاحب                  دل ندارد: می ترسد(آگاه نیست)            اقرار: اعتراف کردن

در بیت : این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود            هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

   کدام آرایه دیده نمی شود؟

 

تکرار          کنایه                 تضاد                 مراعات نظیر

بیت تضاد ندارد ، در و دیوار را نمی توان تضاد گرفت / تشبیه کسی که فکر نکند به نقش بر دیوار /نقش بر دیوار کنایه از بی احساسی و بی تحرکی است / تکرار در کلمه های نقش و دیوار /

با توجّه به بیت : خبرت هست که مرغان می گویند       آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

کدام گزینه درست است ؟

«خفته» وابستۀ پسین و صفت است  ( خفته در ای جا صفت جانشین اسم است و هسته است )                      «جهالت» وابستۀ پسین و صفت بیانی است ( جهالت اسم است و ومضاف الیه )

«سحر» هستۀ گروه اسمی است ( سحر مضاف الیه و وابسته است )                            

  «سر» هستۀ گروه اسمی است


21 - در بیت: تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش             حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار


وجه شبه کدام است ؟


سر غفلت در پیش( صفت مشترک بنفشه و انسان غافل )            بیدار بودن          خواب بودن            حیف بودن


 


 در بیت : پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز           ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار

کدام کلمه نمی تواند مفعول باشد ؟

 

مسخّر                ماه           لیل              نهار  ( چه چیزی را مسخر کند؟  ماه ، خورشید، لیل، نهار )

در بیت : پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز           ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار

کدام آرایه وجود ندارد؟


                  تلمیح        تضاد            مراعات نظیر                   تشبیه ( تشبیه وجود ندارد )