تبلیغات

پاسخنامه تشریحی آزمون چرو نهم فصل  دوم


فصل  2                                                               بازگشت به صفحه اصلی


بیت: در زندگی مطالعۀ دل غنیمت است                        خواهی بخوان، خواه نخوان ما نوشته ایم


چند جمله است ؟


                         3 جمله                4 جمله                  5 جمله              6 جمله


گزینه صحیح 2 است / بیت چهار جمله است زیرا چهارفعل ( است، بخوان، نخوان، نوشته ایم ) دارد


نکته : خواه  ...   خواه  حرف ربط هم پایه ساز محسوب می شود


----------------------


بیت : آینه چو نقش تو بنمود راست             خود شکن آیینه شکستن خطاست


به کدام مفهوم تکیه دارد؟


خطا نکردن               انتقاد پذیر بودن              راست بودن                  آینه شکستن


گزینه صحیح 2 است / مورد بحث بررسی رفتار نادرست خود و اصلاح آن است


---------------


با توجّه به بیت: چو بفروختی از که خواهی خرید               متاع جوانی به بازار نیست


کدام گزینه نادرست است؟


متاع نهاد است       متاع مفعول است           متاع مشبّه است                 متاع مشبّهٌ به است


گزینه صحیح 3 است / متاع برای فعل های بفروختی و خواهی خرید مفعول است و برای فعل است نهاد


متاع جوانی اضافۀ تشبیهی است پس جوانی به متاع تشبیه شده است و متاع مشبّهٌ به است


-------------------


در بیت :   غنیمت شمر جز حقیقت مجوی                که باری است فرصت دگر بار نیست


کدام گزینه نادرست است ؟


فرصت نهاد است             جزحقیقت مفعول است               باری مسند است              دگر بار مسند است


گزینه صحیح 4 است / نیست در جملۀ آخر فعل ربطی محسوب نمی شود ( به معنی وجود ندارد) پس مسند هم ندارد


----------


در بیت: مپیچ از راه راست بر راه کج                      چو در هست حاجت به دیوار نیست


کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟


تضاد                     کنایه                   مراعات نظیر                      تشبیه


گزینه صحیح 4 است / تشبیه یا اضافۀ تشبیهی ندارد


------------


با توجّه به بیت: ز آزادگان برباری و سعی                        بیاموز آموختن عار نیست


کدام گزینه نادرست است ؟


تو نهاد است              آموختن نهاد است                 بردباری مفعول است                 عار مفعول است


گزینه صحیح 4 است / با توجّه به فعل ربطی «نیست» عار مسند است


--------------


در بیت: به چشم بصیرت به خود در نگر                   تورا تا در آیینه زنگار نیست


چند متمّم وجود دارد؟


   2 متمم             3 متمم                      4 متمم          5 متمم


گزینه صحیح 2 است /  متمم ها عبارتند از :به خود / به چشم ( با چشم ) /در آیینه


نکته: درنگر فعل پیشوند است و متمم نیست / تا حرف ربط است / را نشانۀ مضافٌ الیه 0 فک اضافه ) در آیینۀ تو


---------------


کدام گزینه با سایر گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟


آب صفت هرچه شنیدی بگوی                         آینه سان آن چه ببینی بگوی


دوستان آینۀ صورت احوال هم اند                   من خراب توام و چشم تو بیمار من است


آینه چو نقش تو بنمود راست                         خود شکن آیینه شکستن خطاست


مکن زنهار پیش آینه آه                               که تا تیره نبینی روی چون ماه


گزینه صحیح 3 است/ گزینه 3 بر انتقاد پذیری تکیه دارد ولی گزینه های دیگر بر عمل و عکس العمل تأکید می کند


-------


کدام گزینه با « اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود »  ارتباط معنایی دارد؟


همی دانه و خوشه خروار شد                       ز آغاز هر خوشه خروار نیست


خرمن چون سوخت زان دریا                        ماه و خورشید خوشه چین دارم


در منزل وصل توشه ای نیست مرا                وز خرمن عشق خوشه ای نیست مرا


بر خرمن ایام من از غایت درد                      نه خوشه، نه دانه، ماند نه کاه نه گرد


گزینه صحیح 1 است/ گزینۀ 1 بر مفهوم جمع شدن کم کم دلالت می کند


-------------


کدام گزینه با سایر گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟


همچو گل با دو روزه فرصت عمر                 به تماشای بوستان باشد


اشک یک لحظه به مژگان بار است              فرصت عمر همین مقدار است


غنیمت شمر جز حقیقت مجوی                که باری است فرصت دگر بار نیست


هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر           نخوانده ای و به چشم تو راه و چاه یکی است


گزینه صحیح 4 است/ همه گزینه ها بجز گزینه 4 گذرا بودن عمر و غنیمت شمردن آن را می رساند/ گزینه چهار بر تجربه اندوزی تاکید دارد


-----------


« زنگار » در کدام گزینه با معنی متفاوتی از سایر گزینه ها به کار رفته است؟


به چشم بصیرت به خود در نگر          تو را تا در آیینه زنگار نیست


و گر کوه باشد بجوشانمش                به زنگار آهن بپوشانمش


دل آینۀ صورت غیب است ولیکن               شرط است که بر آینه زنگار نباشد


زنگارهاست در دل آلودگان دهر                 هر پاک جامه را نتوان گفت که پارساست


گزینه صحیح 2 است / زنگار در همۀ گزینه ها بجز گزینۀ 2 استعاره از گناه است که بر دل آدمی می نشیند امّا در گزینۀ 2 همان معنی زنگ زدن آهن را می رساند


------------


در کدام گزینه «خوب تر» وابستۀ پسین است؟


بر دُم طاووس خواهی کرد نقش خوب تر                   در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون؟


گفتم: دو چیز چیست ز روی ،خوب تر                       گفتا : یکی سخاوت صاحب، یکی سخن


زلف و خالش  مرغ دل ها صید کرد                           خوبتر زان دانه و زان دام کو ؟


کجا ز سینۀ خود خوبتر توانم یافت                          اجاق آتش عشق تو مرمری  خواهم


گزینه صحیح 1 است / خوبتر در گزینه 1 مضاف الیه است و وابستۀ پسین


نکته: در گزینه 2 با توجه به معنی بین کلمات روی  و  خوبتر باید مکث کرد


در گزینه 3 خوبتر قید است


در گزینه 4 خوبتر مفعول است


----------


در کدام گزینه « کجا » به معنی چه وقت به کار رفته است؟


ای راحت جان من کجایی                   در بردن جان من چرایی؟


عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت            به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟


فرش ها کو، کیسه های زر کجاست ؟                 گفت خامش کیسۀ شکر به جاست


کسی را کور بود رهنمون                  کجا بماند به راه اندرون


گزینه صحیح 4 است /  در سایر گزینه ها کجا در معنی اصلی خود به کار رفته است اما در گزینه 4 کجا به معنی کی است


-----------


کدام گزینه استفهام انکاری است؟


          ز ره باز پس مانده‌ای مـی‌گـریــسـت               که مسکین تر از من در این دشت کیست؟


چونکه  فردا شد و پژمرده شدم                     کیست آن که هوا خواه من است؟


پرهیز کار کیست؟ کم آزار پارسا                  از خلق پارساست کم آزار پارساست


ماتمکده شده جهان، نهان نیست                 ماتم زده کیست که از جهان نیست ؟


گزینه صحیح 1 است/ گزینه یک به این معنی است که از من مسکین تر در این جهان نیست/ بقیه گزینه ها فقط پرسشی معمولی را می رساند


----------------


معنی واژه های : « نغمه، موهبت، اعتنا ، صرفاً، متقاعد» به ترتیب در کدام گزینه درست است ؟


آهنگ، نعمت، عادت، فقط، قاعده مند      


آواز، بخشش، توجّه، به تنهایی، باور کردن


موسیقی، هدیه دادن، روی بر گرداندن، خوردن، نشستن    


صدا، دانش،  نگاه کردن، صرف کردن، منظّم بودن


گزینه صحیح 2 است