تبلیغات

پاسخنامه تشریحی آزمون چرو نهم فصل سوم


عبارت:  « چنگ در وی زن» کنایه از چیست ؟                             بازگشت به صفحه اصلی


جنگیدن             چنگ گرفتن              تکیه کردن            برداشتن


گزینه 3 صحیح است / چنگ در چیزی یا کسی زدن یعنی تکیه کردن و متوسّل شدن


------------


خوض ننماید یعنی :


 شنا نکند                 دقّت نکند              گفت و گو نکند             چیزی نشان ندهد


گزینه 2 صحیح است / به معنی دقّت نکند / فضولی نکند


-------------


کدام فعل نمی تواند مضارع اخباری باشد؟


می رسید             می نوشتید              می روید                  گویند


گزینه 2 صحیح است/ مضارع اخباری می تواند بدون نشانه می به کار رود / فعل می رسید هم می تواند مضارع اخباری دوم شخص جمع باشد هم می تواند ماضی استمراری سوم شخص مفرد باشد


------------


در عبارت:« اگر در خانه ای شوی روزگاری دراز صفت آن گویی » فعل ها به ترتیب چه نوعی هستند؟


مضارع اخباری، مضارع اخباری                


  مضارع التزامی، مضارع التزامی


مضارع التزامی، مضارع اخباری                  


مضارع اخباری، مضارع التزامی


گزینه 3 صحیح است / شوی یعنی بشوی / گویی یعنی می گویی


------------


در بیت :« در پیله تا به کی بر خویشتن تنی         پرسید کرم را مرغ از فروتنی»


 فعل به ترتیب کدام گزینه است؟


مضارع التزامی، مضارع التزامی                   


 مضارع اخباری، ماضی ساده


مضارع التزامی، مضارع اخباری                       


ماضی ساده، ماضی التزامی


گزینه 2 صحیح است/  تنی : می تنی ( می بافی ) /  پرسید


----------


  در عبارت:« گفت روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم » فعل به ترتیب کدام گزینه است؟


 ماضی ساده، ماضی استمراری                         


ماضی ساده، ماضی ساده                  


ماضی ساده، مضارع اخباری                 


ماضی استمراری ، مضارع اخباری


گزینه 1 صحیح است/ همی خواندم شکل کهن می خواندم است و ماضی استمراری


-----------


معنی کلمۀ «کام» در کدام گزینه با سایر گزینه متفاوت است؟


کاش روزی به کام خود برسید     بچّه ها آرزوی من این است


مهتری گر به کام شیر در است      شو خطر کن ز کام شیر بجوی


ز هر کام  و هر خواسته بی نیاز           به هر آرزو دست ایشان دراز


دست از طلب ندارم تا کام من برآید           یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید


گزینه 2 صحیح است / کام در اصل به معنای دهان است اما گاهی معنی آرزو هم می رساند


--------------


معنی واژه های: « مهتری، رحلت، داعیه، جاه» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟


بزرگی، کوچ کردن، انگیزه، مقام              


 بهتر بودن، مردن، ادعا، مکان


سروری، مهاجرت، دعا کردن ، غرور         


 در اختیار گرفتن، راحت بودن، خواهش درون، جایگاه


گزینه 1 صحیح است


------------


در بیت: « ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن       وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور» کدام آرایه به کار نرفته است؟


تضاد          تشخیص                تلمیح             تکرار


گزینه 3 صحیح است / شوریده و به سامان متضاد هستند / ای دل تشخیص دارد / تکرار در کلمه دل


-----------


کدام کلمه از نظر مفرد و جمع بودن با بقیه متفاوت است؟


نیاکان                عمران                 گلستان                   بهاران


گزینه 1 صحیح است / نیاکان جمع نیا است و به معنی اجداد / بقیه کلمه ها مفرد هستند / بهارن قابلیت جمع بستن ندارد مانند خورشید و اگر نشانه  ان   و  ها  بگیرد معنی هنگام بهار را می دهد


----------


بیت:« هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب     باشد اندر پرده بازی ها ی پنهان غم مخور»


چند جمله است ؟


3 جمله       4 جمله       5 جمله         6 جمله


گزینه 3 صحیح است / هان / مشو نومید / واقف نه ای (نیستی ) / باشد / غم مخور


------------


در بیت:« هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب     باشد اندر پرده بازی ها ی پنهان غم مخور»


کدام کلمه مسند است ؟


پنهان          اندرپرده             واقف            هان


گزینه 3 صحیح است / فعل ربطی نه ای ( نیستی) / تو واقف نیستی


نکته: باشد در اینجا فعل ربطی نیست چون به معنی وجود دارد است


-----------------


در بیت: «ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند          چون تو را نوح است کشتی بان ز توفان غم مخور»


کدام آرایه دیده نمی شود؟


تلمیح           تشبیه              تشخیص             واج آرایی


گزینه 4 صحیح است / سیل فنا اضافۀ تشبیهی / نوح و کشتی تلمیح / ای دل تشخیص


نکته : واج آرایی باید بتواند بر موسیقی شعر بیفزاید


---------------


در بیت : «گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید   هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور»   


کدام کلمه مسند است ؟


منزل          بعید                 راه              پایان


گزینه 2 صحیح است / مقصد بس بعید است ، بعید مسند است / در مصراع دوم هر دو فعل نیست به معنی وجود ندارد است و فعل ربطی نیستند


------------


معنی واژه های :« می بالند، فراخنا، آوردگاه، بوم و  بر» به ترتیب کدام گزینه است؟


افتخار می کنند، وسعت، میدان، سرزمین               رشد می کنند، گستره، محل آوردن، سر وسینه


بال می زنند، آسودگی، دریافت کردن،  طراحی       فریاد می کنند، گشادگی، مخفی گاه، لانۀ جغد


گزینه 1 صحیح است


----------


کدام گزینه کنایه نیست ؟


انگشت به دهان ماندن               تن را سپر کردن            مشت را گره کردن         آرام و قرار نداشتن


گزینه 4 صحیح است / گزینه 1 کنایه از تعجّب کردن است / گزینه 2 کنایه از مقاومت کردن و مبارزه کردن است / گزینه 3 کنایه از خشمگین شدن و آماده مبارزه شدن است


----------------


در بیت:« همی خواهم از کردگار جهان             شناسندۀ آشکار و نهان» چند صفت و مضافٌ الیه


وجود دارد ؟


سه صفت و مضافٌ الیه ندارد                           


دو صفت و  یک مضافٌ الیه


صفت ندارد و سه مضافٌ الیه                            


یک  صفت و دو مضافٌ الیه


گزینه 3 صحیح است / کلمات  شناسنده ، آشکار و نهان در اصل صفت جانشین اسم هستند پس اسم محسوب می شوند


-------------


در بیت :« پایش از آن پویه در آمد زدست          مهر دل و مهرۀ پشتش شکست »  در آمد زدست یعنی ؟


از طرف دستش بیرون  آمد                 شکست                کنترل خارج شد                     از دست رفت


گزینه 3 صحیح است


-----------


با توجّه به بیت:«هر که در او جوهر دانایی است            بر همه چیزیش توانایی است»


 کدام گزینه نادرست است؟


جوهر دانایی مسند است               


دانایی مضافً الیه است        


  «ش» در «چیزیش» مضافٌ الیه است                    


 او متمّم است


گزینه 1 صحیح است/ است به معنی وجود داشتن است و فعل ربطی نیست


--------


در بیت :«بناهای آباد گردد خراب          زباران و از تابش آفتاب» مسند کدام کلمه است؟


آباد             خراب                باران                      آفتاب


گزینه 2 صحیح است / بناهای آباد خراب گردد / خراب مسند است