تبلیغات

پاسخ نامه فصل 4  نرم افزار چرو  ادبیات فارسی نهم     بازگشت به صفحه اصلی

توجه شود هنگام اجرای نرم افزار جای گزینه ها هر بار عوض می شود

معنی واژه های« سیمگون، آزرده، رمق، مقطّع » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

نقره ای، رنجیده خاطر، توان، بریده بریده

مثل سیم، آزار دیده، نیرو، سطح برش

نقره فام، برگزیده، قدرت، قطعه قطعه 

طلایی، غمگین، مدارا، بدون سطح

( جواب گزینه 1 )

----------

معنی واژه های« تعرّض، در گذرم، رنجور، واپسین » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

اعتراض، بمیرم، ناتوان، آخرین

روی بر گرداندن، عبور کنم، رنجدیده، جا ماندن

بیان کردن،  ببخشم، نوکر، سر انجام

بخشیدن، وقت هدر دادن، ستم گر، ماندن

( جواب گزینه 1 )

--------------

در کدام گزینه آرایۀ تضاد به کار نرفته است؟

هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر               نخوانده ای و به چشم تو راه و چاه یکی است /نیک و بد

چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست          نی نی نکند زشت نگارندۀ زیبا / زشت و زیبا

گفت چندانی که از بالا و پست                      دیده ور می بنگرد در هر چه هست/ بالا و پست

خداوند گردندۀ خورشید و ماه                      روان را به نیکی نماینده راه

( جواب گزینه 4 )  /

----------------

در فعل «داشتیم می رفتیم» به ترتیب بن و شناسه کدام گزینه است ؟

داشت ، رفت                     داشتیم، رفت                  رفت، یم                 داشت، یم

( جواب گزینه 3 ) / بن بخشی از فعل که معنی اصلی را دارد که «رفت» است و شناسه «یم»

-----------

کدام فعل نمی تواند مضارع اخباری باشد.

روم                همی روم                 همی رفتم               می روم

( جواب گزینه 3 )  چوه همی رفتم گذشته را می رساند / گاهی مضارع اخباری بدون نشانه و یا با نشانۀ همی به کار می رود

-----------

 

در بیت :« تیرهای وحشی و سرکش                  موشک و خمپاره و آتش »

کدام آرایه وجود ندارد؟

تشخیص                مراعات نظیر                 جناس            تشبیه

( جواب گزینه 4 ) / تشخیص در وحشی بودن / مراعات نظیر در تیر، موشک، خمپاره/ جناس در ترکش و سرکش

----------

عبارت: « چشم در چشم افق دوختن » کنایه از چیست ؟

نگاه کردن              چشم و هم چشمی کردن          نگهبانی دادن                   منتظر بودن

( جواب گزینه 4 )/ منتظر بودن و امیدوار بودن

----------

عبارت:« ناممان در دفتر تاریخ کوچک و کم رنگ خواهد شد» به چه معنی است؟

بی نام و نشان شدن                 کم اعتبار شدن               تاریخ را فراموش کردن          ثبت شدن در تاریخ

( جواب گزینه 2 ) کوچک و کمرنگ شدن به معنی کم ارزش و کم اهمیت شدن است

----------------

عبارت: « خون میان سنگر آزادگان جوشید» به چه معنی است؟

خون فراوان ریخته شد       هوا خیلی گرم شد      آزادگان خشمگین شدند         آزادگان شهید شدند

( جواب گزینه 3 ) / خون به جوش آمئن کنایه از خشمگین شدن و غیرمند شدن است

-----------------

در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

دردلش خورشید ایمان را نمی دیدند

بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند

در رگش خون سیاوش را نمی دیدند

تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند

( جواب گزینه 1 ) / خورشید ایمان اضافه تشبیهی است / در بقیه گزینه ها ترکیب اضافی تشبیه را نمی رساند

-------------------

مفهوم کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟

کوردل ( نابینایی )

تیغ آتش خیز دستان ( قدرت ) / تیغ دستان( دستان: جد رستم ) نماد قدرت

تیر آرش ( فداکاری )  / آرش کمانگیر :نماد فدا کاری و از جان گذشتگی است         

   خون سیاوش ( پاکی ) / در داستان سیاوش، سیاوش خون انسان بی گناهی است که می خواهد به ناحق ریخته شود

( جواب گزینه 1 )/ کوردل به معنی نادان و جاهل است/

-----------

عبارت:« نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل به مرد»

بر چه چیزی تأکید می کند؟

ارزش انسان به شغل او

ارزش شغل به صاحب شغل

ارزش انسان های مختلف

ارزش شغل های مختلف

( جواب گزینه 2 ) / مفهوم : مرد با کار و شغلش بلند مرتبه نمی شود بلکه این انسان است که به کار وشغل ارزش می دهد.

-----------

عبارت:« در هر عمل نیکو سیرتی باید و داد»

بر چه چیزی تأکید می کند؟

خوب رفتاری و بخشش

خوش رویی و بخشش

خوب رفتاری و عدالت

خوش رویی و عدالت

( جواب گزینه 3 ) / سیرت به معنی رفتار و خلق و خو است / داد به معنی عدالت است

--------------------------------

معنی واژه های:« عیال، درم، مشقّت، مقرّبان» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

همسر، پول کم، رنج، فرشتگان

زن، سکّه، مهربانی، نزدیکان

فرزندان، هزینه،  سختی، قربانی ها

نوعی لباس، نقره، دلسوزی، فداکاری

( جواب گزینه 1 )

-----------------

کدام یک از فعل های زیر به شکل کهن ( شکل قدیمی آن ) به کار نرفته است؟

دایم روزه داشتی / داشتی : می داشت : سوم شخص مفرد ماضی استمراری

اگر کار به دست من استی / استی : شکل کهن است

تو مرا زیر دست مخلوق کرده ای

همه شب نماز کردی /کردی : شکل کهن  می کرد ، ماضی استمراری سوم شخص مفرد

( جواب گزینه 3 )

-----------------

کدام عبارت نادرست معنی شده است ؟

رنجه مدار : رنج نکش / رنجه مدار یعنی خودت را رنج و آزار مده

زهره ندارد : جرأت ندارد

در وجود آمد : متولّد شد

جاهیت خواهد بود: مقامی خواهی داشت

( جواب گزینه 1 )

---------------------------

با توجّه به عبارت:« فردا جاهیت خواهد بود»  کدام گزینه نادرست است؟

«ت» در «جاهیت» مضافٌ الیه است

جاه نهاد است

فردا قید است

خواهد بود فعل مستقبل است

( جواب گزینه 1 )/ ساختار مستقیم جمله : فردا جاهی برای تو خواهد بود/

-----------

نوع فعل در کدام گزینه نادرست است؟

داشتند می رفتند ( ماضی مستمر)

می کشانـد ( مضارع اخباری )

جنگیده است ( ماضی نقلی )

رفته بودند ( ماضی بعید )

( جواب گزینه 2) / می کشانَد : مضارع اخباری است

-------------

معنی واژه های:« معارج، تداعی، سلاله، می انگارند» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

نردبان ها، یادآوری، نسل، تصور می کنند

بالا رفتن ها، دعا کردن، پاک ، می نویسند

پیشرفت، ادعا ، آبشار، به تصویر می کشند

ترقی کردن، لاف زدن، زنجیر وار، ثبت می کنند

( جواب گزینه 1 )

--------------

عبارت زیر چند جمله است ؟

«الهی ،غریبم و بی پدر ومادر و اسیرم و دست شکسته .»

پنج جمله                  شش جمله                  چهار جمله                 هفت جمله

«الهی منادا/ ،غریبم(هستم)/ و بی پدر ومادر(هستم)/ و اسیرم(هستم) /و دست شکسته(هستم)

( جواب گزینه 1 )