سبدخرید شما خالی است!

بود بقالی وی را طوطی ای
خوش نوایی سبز گویا طوطی ای

در دکان بودی نگهبان دکان
نکته گفتی با همه سوداگران
...
...
از سوی خانه بیامد خواجه اش
بر دکان بنشست فارغ خواجه وش
دکان در بیت دوم و آخر به چه معنی است

پاسخ دکان علاوه بر معنی مغازه سکوی سنگی بوده که جلوی مغازه می گذاشتند و معمولا شاگرد مغازه در آنجا مستقر می شد


آخرین محصولات