سبدخرید شما خالی است!

به نظر شما کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟
خلقت، اخلاق، مخلوق، خالق
پاسخ
متأسفانه طبق تعریفی که در کتب درسی و برخی از دستور نویسان از کلمات از خانواده ارائه شده موجب برداشت نادرست از کلمات هم خانواده شده است.
همان طور که می دانیم هم خانواده ویژه واژه های عربی است و اشتقاق ویژۀ عربی است .در زیان فارسی واژه ها از طریق وند و مرکب سازی گسترش می یابند
این نکته خوشبختانه در کتب دهم و بازدهم به در ستی لحاظ شده و کلمات به وندی و مرکب و مرکب وندی تقسیم شده اند و سخنی از مشتق به میان نیامده است.
با این اوصاف در زبان عربی کلمات از ماده های سه حرفی و چهار حرفی و یا پنج حرفی اشتقاق می یابند. این اشتقاق به منظورهای مختلف از جمله ایجاد معنی، افزایش معنی و تغییر معنی به کار می روند
در زبان عربی صرف نظر از معنی اگر چند واژه دارای یک مادۀ واحد باشند به اصطلاح هم خانواده هستند. حتی اگر معانی کاملاً متفاوت و متضاد نیز داشته باشند مانند: متعدّد و معدود
از این جهت اخلاق و خلقت و مخلوق و خالق هر دو دارای ماده سه حرفی خ ل ق هستند .

لازم به ذکر است برای این دلیل از المبادی العربی استفاده شده است


آخرین محصولات