سبدخرید شما خالی است!


معنی بیت زیر؟
بدانست کاویخت گردآفرید
مر آن را جز از چاره درمان ندید
البته با توجه به بافت داستان

وقتی سهراب کلاه خود گرد آفرید را در نبرد بر می دارد ا‌و را لایق تاج می بیند و به او پیشنهادی دیگرگونه می دهد
در این هنگام است که گردآفرید می فهمد که سهراب دلباخته او شده /آویخته / است و وقت فریفتن او‌ است
آویختن به معنی عاشق شدن آمده و دلا‌ویز نیز در همان گروه قرار می گیرد.


آخرین محصولات