سبدخرید شما خالی است!

 بیت: 

لباسی دوختم بر قامت دل          زتار محنت و پود محبت 

 

از باباطاهر که در کتاب درسی پایه نهم آمده بنا به دلایل زیر باید به این صورت باشد

به جای کلمۀ «دوختم« باید کلمۀ «بافتم» به کار رود و این بیت ممکن است در نسخه بدل ها تغییر یافته باشد یعنی بیت به این شکل درست تر است:

لباسی بافتم بر قامت دل         زتار محنت و پود محبت

زیرا: 

1- با تار و پود کار دوختن انجام نمی گیرد.

2- بافتم با کلمات تار وپود مراعات نظیر می سازد نه دوختن.

3- لباسی که بر تن بافته شود بسیار برازنده تر است تا دوخته شود.

4- محنت و محبت در طول زمان بر دل اثر می گذارد و بافتن نیز نیازمند زمان است ولی دوختن زمان چندانی نمی طلبد.

 


آخرین محصولات